Aktuellt

KALLELSE

till ordinarie årsmöte för Per Ekströmsällskapet

Tid: Söndagen den 12 juni 2022 kl 12.00

Plats: Kamerala Villan, Mörbylånga

DAGORDNING

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
 6. Fastställande av dagordning
 7. Verksamhetsberättelsen
 8. Fastställande av årsbokslut
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår
 12. Val av tre ordinarie styrelseledamöter för de två nästkommande verksamhetsåren
 13. Val av minst två ersättare för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av två revisorer för nästkommande verksamhetsår
 15. Val av två ersättare för revisorerna för nästkommande verksamhetsår
 16. Val av valberedning om minst tre ledamöter, varav en sammankallande
 17. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 18. Verksamhetsplan
 19. Fastställande av medlemsavgift för 2023
 20. Övriga frågor
 21. Årsmötet avslutas

 

11.30     Kaffet står framdukat

12.00 Årsmötesförhandlingarna inleds

13.00 Utställningslokalen öppnas för allmänheten

14.00 Fred Johanson föreläser om konstnären och formgivaren Arthur Percy

Välkommen!

Styrelsen för Per Ekströmsällskapet

 

Årsmöteshandlingar kommer att finnas i årsmöteslokalen. Eftersom mötet sker endast några få dagar efter verksamhetsårets avslutande kan verksamhetsberättelse, bokslut och revision inte publiceras förrän strax före årsmötet.

Motioner till årsmötet skall enligt stadgarna lämnas till styrelsen senast under maj månad, alltså senast den 31 maj. Eventuella sådana skickas lämpligen till vår ordförande: monika.lofvin@gmail.com

Sällskapets årsskrift för 2021 ...

... är nu tryckt och levererad.
Innehåller en bildredovisning av
Ekströmutställningen i Kamerala villan i Mörbylånga hösten 2021. Dessutom en nyskriven essä om vännerna Per Ekström och biologen Einar Lönnberg och deras gemensamma hemlighet.

Årsskriften kostar 100 kronor och kan beställas hos sällskapets ordförande Monika Löfvin Rosen (070-924 99 61) och hos vice ordförande
Sören Björklund
(070-777 00 65)
Så långt som möjligt försöker vi undvika portokostnader.

Det går också bra att beställa via e-post:
monika.lofvin@gmail.com
soren.bjorklund@gotamedia.se