Stadgar

Stadgar för Per Ekströmsällskapet

Antagna vid medlemsmöte i Segerstad den12 augusti 2016

§ 1 Per Ekströmsällskapet
Föreningens namn är Per Ekströmsällskapet. Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden, allmännyttig ideell förening med syften som framgår av paragraf 2, Ändamål.

§ 2 Ändamål
Per Ekströmsällskapet har bildats för att samla och sprida kunskap om konstnären Per Ekströms (1844-1935) liv och verk.

§ 3 Föreningens verksamhet
Föreningen skall bedriva verksamhet som främjar sällskapets ändamål och som direkt eller indirekt har anknytning till Per Ekströms liv och verk.

§ 4 Föreningens organisation
4.1 Föreningen består av röstberättigade medlemmar som är intresserade av att på olika sätt stödja och främja föreningens arbete.

4.2 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för föreningen. Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ.

§ 5 Medlemsmöten
Som ett inslag i föreningens verksamhet anordnas möten som behandlar angelägna frågor.

Vid sådana möten kan interna föreningsangelägenheter diskuteras och beslut i dessa fattas, under förutsättning att de ärenden som ska behandlas har angivits i den kallelse som ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet.

§ 6 Medlemskap
6.1 Person som delar de under § 1 ovan angivna värderingarna och vill bli medlem registreras utan särskild ansökan efter det att medlemsavgiften betalts. Föreningens styrelse kan besluta att vägra medlemskap i fall där person inte delar föreningens grundsyn.

6.2 Person som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens arbete kan av årsmötet, på förslag från styrelsen, utses till hedersledamot.

6.3 Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse.

§ 7 Ordinarie årsmöte
7.1 Årsmöte med föreningen ska hållas senast under juli månad på tid och plats som styrelsen beslutar.

7.2 Årsmötet består av föreningens medlemmar. Alla medlemmar äger förslags- och yttranderätt samt rösträtt. Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.

Ledamöterna i föreningens styrelse äger ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

7.3 Kallelse till årsmöte sker senast tre veckor före mötet genom hemsidan och personlig kallelse om aktuell adress anmälts.

7.4 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
a. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

b. Val av årsmötesfunktionärer:
mötesordförande
mötessekreterare
två protokolljusterare tillika rösträknare

c. Fastställande av dagordning

d. Årsredovisning
verksamhetsberättelsen
bokslut
revisorernas berättelse
fastställande av resultat- och balansräkningarna
fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

e. Val av:
ordförande för nästkommande verksamhetsår
tre ordinarie styrelseledamöter för de två nästkommande verksamhetsåren
minst två ersättare för nästkommande verksamhetsår
två revisorer för nästkommande verksamhetsår
två ersättare för revisorerna för nästkommande verksamhetsår
valberedning om minst tre ledamöter, varav en sammankallande

f. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

g. Fastställande av avgifter till föreningen

h. Fastställande av budget och verksamhetsplan för minst det framförliggande
räkenskapsåret.

7.6 Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion ska vara föreningens styrelse tillhanda senast under maj. Styrelsen ska yttra sig över motionerna. I yttrandet ska återfinnas till- eller avstyrkan av motionen och motiven för ställningstagandet.

7.7 Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval ska denna ske genom sluten omröstning.

§ 8 Extra årsmöte
8.1  Extra årsmöte ska hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller när minst 20 procent av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande.

8.2 Kallelse till extra årsmöte ska ske minst två veckor före mötets hållande.

8.3 Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning, som tillställs medlemmarna i samband med kallelsen.

§ 9 Föreningens styrelse
9.1 Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.

9.2 Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgars ändamålsparagraf och årsmötets beslut.

Härutöver åligger det styrelsen att
fastställa delegationsordning avseende styrelse och arbetsutskott
svara för att bokföring och medelsförvaltning är ordnade på betryggande sätt och att iaktta de föreskrifter som kan gälla för influtna medel

9.3 Föreningens styrelse ska förelägga ordinarie årsmöte förslag till verksamhetsplan och budget, minst för framförliggande räkenskapsår.

Föreningens styrelse ska vidare för årsmötet framlägga sådana övriga förslag som är av betydelse för föreningens verksamhet.

9.4 Föreningens styrelse ska bestå av sju ordinarie ledamöter, nämligen ordförande och sex övriga ledamöter, vilka samtliga väljs av föreningens årsmöte.

Antalet ersättare ska vara minst två.

Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter har en mandattid på två år. Dessa utses på så sätt att hälften väljs vartannat årsmöte. Ersättarna väljs på ett år.

Styrelsen äger rätt att till sig adjungera personer som i något ärende har något väsentligt att tillföra. Sådana personer har endast yttranderätt vid sammanträden.

9.5 Föreningens styrelse utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen utser också två av ledamöterna till firmatecknare var och en för sig.

9.6 Ersättarna har alltid närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten och ska alltid delges kallelse till möten. Ersättare ska alltid inkallas till tjänstgöring när ordinarie ledamot har förfall.

9.7 Anställd av föreningen kan inte samtidigt vara ledamot eller ersättare i föreningens styrelse eller ledamot av föreningens valberedning.

9.8 Den eller de ledamöter av styrelsen som förvägras ansvarsfrihet av föreningens årsmöte kan inte omväljas.

9.9 Föreningens styrelse kan inom sig utse ett arbetsutskott att handlägga ärenden enligt en av styrelsen fastställd delegationsordning.

Antalet ledamöter i arbetsutskottet ska utgöra mindre än hälften av antalet ledamöter i styrelsen.

Styrelsen kan härutöver utse funktionärer för olika uppgifter inom styrelsen liksom arbetsgrupper och dylikt.

9.10 Föreningens styrelse sammanträder enligt en av styrelsen fastställd sammanträdesplan.
Sammanträde ska alltid hållas när minst hälften av antalet ordinarie ledamöter så begär.

Kallelse till sammanträde ska utsändas senast två veckor i förväg.

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i beslutet. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst.

Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar.

9.11 Av föreningen tryckt eller digitalt producerat material, liksom sändningar i radio och tv, och som faller under tryckfrihetsförordningen är utgivaren ensam ansvarig. Utgivaren utses av föreningens styrelse.

§ 10 Räkenskaper och revision
10.1 Föreningens räkenskaper förs per 1 juni – 31 maj.

10.2 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsmöte två revisorer och två ersättare för dessa.

10.3 Styrelsen ska senast den 15 juni till revisorerna överlämna uppgift om föreningens ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar.

10.4 Revisorerna ska fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att senast den 1 juli till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet, att framläggas vid föreningens årsmöte.

§ 11 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningens ordinarie årsmöte. Sådant beslut måste fattas med minst tre fjärdedelar av avgivna röster.

§ 12 Upplösning
12.1 Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse framlagt sådant förslag och att detta förslag behandlats vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Vid vardera årsmötet ska minst tre fjärdedelar av de röstberättigade godkänna beslutet. Kallelse till det senare årsmötet får inte ske förrän justerat protokoll från det första årsmötet föreligger.

12.2 Är föreningens upplösning beslutad, ska dess tillgångar omvandlas till ett konstnärsstipendium eller dito stipendier att utdelas av en offentlig-rättslig huvudman. Föreningens arkivalier överlämnas till folkrörelsearkiv eller annat arkiv så nära ursprungsorten som möjligt.